SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

EDEN SPRINGS DENMARK A/S –  med registreret adresse på Jernholmen 39, 2650 Hvidovre, Danmark, cvr.nr.: 818 529 28.
Telefonnr.: 82 30 40 41 – E-mail: info@bibovand.dk

(herefter ‘vi’, ‘os’ eller ‘vores’)

 

1.               Anvendelsesområde

1.1.           Enhver leverance sker i henhold til nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, medmindre disse er fraveget ved udtrykkelig skriftlig aftale med os.

1.2.           Købers angivelse af særlige vilkår i ordrer eller sine egne købsbetingelser m.v. anses ikke som fravigelse af nedenstående vilkår, medmindre vi skriftligt har accepteret disse særlige vilkår. Nærværende betingelser har i givet fald forrang for købers betingelser.

2.               Definitioner

2.1.           Følgende definitioner gælder for nærværende salgs- og leveringsbetingelser:

2.1.1.       ’Aftale’ betyder en ordning som to eller flere parter er blevet enige om, og som gensidigt forpligter parterne i aftalen. Dette gælder uanset om køber ønsker at leje eller erhverve BIBO-maskiner;

2.1.2.       ’Dag’ betyder ugedag, dvs. mandag til søndag;

2.1.3.       ’Forbrugerkøb’ betyder køb, som en forbruger foretager hos en erhvervsdrivende, der handler som led i sit erhverv, når køberen hovedsagelig handler uden for sit erhverv;

2.1.4.       ‘Force majeure’ betyder, at såfremt en part forhindres i at opfylde aftalen som følge af krig, borgerkrig, oprør, offentlige restriktioner, import- eller eksportforbud, naturkatastrofer, herunder men ikke begrænset til jordskælv, stormflod, omfattende oversvømmelse, skypumpe, vulkanudbrud samt udbredt arbejdskonflikt, brand eller lignende, som ikke burde eller kunne være forudset af parterne på tidspunktet for indgåelse af aftalen;

2.1.5.       ’Handelskøb’ betyder køb, som indgås mellem handlende, der gør sig til bedrift at afhænde dertil indkøbte varer, i eller for deres bedrift;

2.1.6.       ’Køber’ betyder den fysiske eller juridiske person, der køber vores produkter, uanset om denne køber vores produkter som led i et handels- eller forbrugerkøb;

2.1.7.       ’Levering’ betyder overdragelsen af leverancen, som køber har bestilt; og

2.1.8.       ’Personoplysninger’ betyder det samme som det, der er defineret i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse).

3.               Tilbud/ordre

3.1.           Aftale mellem køber og os anses først for indgået, når vi har fremsendt ordrebekræftelse eller faktura. Købers eventuelle indsigelser mod ordrebekræftelsens eller fakturaens indhold skal foreligge skriftligt og være os i hænde senest fem dage efter ordrebekræftelsens eller fakturaens dato. Fremkommer sådanne indsigelser ikke, anses aftalen for indgået på de i ordrebekræftelsen eller fakturaen angivne vilkår.

3.2.           Annullering eller ændring af en indgået aftale kan kun ske med vores skriftlige godkendelse. Godkendelse af annullering eller ændring kan af os gøres betinget af, at køber erstatter vores omkostninger og tab ved annullering eller ændring.

4.               Særlige vilkår ved leje af BIBO-maskine

4.1.        Såfremt køber som led i et handelskøb ønsker at leje en BIBO-maskine, vil køber blive opkrævet en foreløbig købesum, der svarer til 12 måneders leje. Efter udløbet af de 12 måneder vil køber blive opkrævet en månedlig leje. Lejeaftalen kan opsiges med en måneds varsel, og køber kan tidligst opsige lejeaftalen til udgangen af den 12. måned. Skulle køber opsige lejeaftalen før udgangen af den 11. måned, vil køber ikke være berettiget til tilbagebetaling af en tilsvarende forholdsmæssig andel af købesummen.

4.2.         Såfremt køber som led i et forbrugerkøb ønsker at leje en BIBO-maskine, vil køber blive opkrævet en foreløbig købesum, der svarer til 6 måneders leje. Efter udløbet af de 6 måneder vil køber blive opkrævet en månedlig leje. Lejeaftalen kan opsiges med en måneds varsel, og køber kan tidligst opsige lejeaftalen til udgangen af den 6. måned. Skulle køber opsige lejeaftalen før udgangen af den 5. måned, vil køber ikke være berettiget til tilbagebetaling af en tilsvarende forholdsmæssig andel af købesummen.

4.3.        Det er under ingen omstændigheder en mulighed, at køber selv foretager installationen af en lejet BIBO-maskine, hvorfor installation heraf kun kan foretages af os eller af en af os udpeget installatør. Betaling herfor er inkluderet i købesummen. Køber gøres udtrykkeligt opmærksom på, at der vil blive boret et hul i den overflade, hvor BIBO-maskinen skal placeres. Vi kan ikke gøres ansvarlige for, at det borede hul ikke efterfølgende kan repareres.

4.4.        Afinstallation og afhentning, herunder fragt, af en opsagt lejeaftale sker for vores regning og risiko. Afhentning vil tidligst ske dagen efter udløb af opsigelsesperioden og senest 5 dage efter udløb af opsigelsesperioden.

5.               Priser

5.1.           Alle angivelser af priser i vores prisskilte, prislister mv. er vejledende.

5.2.           Det fremgår af vores prisskilte, at alle vores priser er angivet i danske kroner og eksklusive den til enhver tid gældende moms, andre afgifter, told, gebyrer, fragt og lignende. Den endelige pris inklusive den til enhver tid gældende moms, andre afgifter, told, gebyrer, fragt og lignende vil fremgå af vores ordrebekræftelse og faktura.

5.3.           Køber bærer samtlige omkostninger i forbindelse med betaling til os, herunder, men ikke begrænset til, gebyrer for bankoverførsler, valutaveksling mv.

5.4.           Anførte priser kan uanset afgivet faktura eller ordrebekræftelse forhøjes i tilfælde af valutakursændringer, omkostningsstigninger, der efter fakturaens eller ordrebekræftelsens afgivelse indtræffer i råmaterialer, transport, levering, energi, told, direkte eller indirekte skatter og afgifter eller lignende. Det samme skal gælde, såfremt prisen er aftalt i en udenlandsk valuta og denne valuta, fra aftaletidspunktet og indtil levering sker, er forringet mere end 2 % i forhold til danske kroner.

6.               Betaling

6.1.           Medmindre andet er aftalt, skal alle fakturaer betales i danske kroner, og købesummen forfalder til betaling netto kontant ved købers modtagelse af vores faktura.

6.2.        Såfremt køber er i besiddelse af en rabatkode, skal denne anføres i boksen på BIBO's websted, når du afgiver din bestilling i forbindelse med afgivelsen af ordren. Det er ikke muligt at benytte sig af rabatkoder efter afgivelsen af orden, og vi har efter afgivelsen af orden ikke mulighed for at tilbagebetale et beløb, der svarer til værdien af rabatkoden.

6.3.           Ved betaling senere end otte dage efter fakturadatoen forrentes den til enhver tid værende saldo med 2 % per påbegyndt måned.

6.4.           Ved for sen betaling vil der blive opkrævet 100 kr. i rykkergebyr per rykkerskrivelse.

6.5.           Såfremt køber ikke overholder betalingsfristen, forbeholder vi os ret til at tilbageholde yderligere leverancer, indtil betaling har fundet sted.

6.6.           Køber er uberettiget til at tilbageholde nogen del af købesummen som sikkerhed for opfyldelse af eventuelle modkrav vedrørende andre leverancer, og sådan tilbageholdelse vil være at betragte som væsentlig misligholdelse af aftalen.

7.               Levering

7.1.           Vi leverer BIBO til de på hjemmesiden nævnte områder.

7.2.           Ordrebekræftelsen eller fakturaen angiver det forventede leveringstidspunkt for ordren. Levering indenfor 14 dage efter det forventede leveringstidspunkt skal anses for at være rettidigt.

7.3.           I handelskøb anses levering for at være sket ved afsendelse af varerne fra vores lager. I forbrugerkøb anses levering for at være sket, når leverancen er kommet i køberens besiddelse, alternativt når den BIBO-maskinen er blevet installeret af os. Når levering til køber er sket, overgår risikoen for leverancen til køber.

7.4.           Såfremt BIBO-maskinen købes, kan BIBO-maskinen installeres af køber på baggrund af den vedlagte brugsvejledning, men vi garanterer ikke, at BIBO-maskinen uden videre kan tilsluttes til købers eksisterende installationer. Såfremt køber ikke ønsker at installere BIBO-maskinen selv, kan køber, når køber erhverver BIBO-maskinen, mod betaling rekvirere os eller en af os udpeget installatør til at installere BIBO-maskinen. Såfremt køber rekvirerer os eller en af os udpeget installatør til at installere BIBO-maskinen, gøres køber udtrykkeligt opmærksom på, at der vil blive boret et hul i den overflade, hvor BIBO-maskinen skal placeres. Vi kan ikke gøres ansvarlige for, at det borede hul ikke efterfølgende kan repareres. Tidspunktet for installationen aftales mellem os og køber. Rekvirering af os eller en af os udpeget installatør til installation af BIBO-maskinen kan afbestilles uden omkostninger for køber indtil 24 timer før det planlagte tidspunkt for installationen. Herefter udgør afbestillingsomkostningen 500 kr.

8.               Fortrydelsesret

8.1.           I forbrugerkøb kan køber træde tilbage fra aftalen (fortrydelsesret), såfremt køber giver meddelelse herom, inden der er gået 14 dage fra leveringen. Medmindre køber har en lovpligtig fortrydelsesret, er købers eventuelle fortrydelsesret betinget af forudgående skriftlig aftale med os.

8.2.           Hvis køber har bestilt flere varer hos os, og varerne ikke leveres samtidig, løber købers fortrydelsesfrist først fra modtagelsen af den sidste vare i ordren.

8.3.           Hvis fortrydelsesfristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsdag, forlænges fristen til den efterfølgende hverdag.

8.4.           Såfremt køber ønsker at gøre brug af sin fortrydelsesret, skal køber gøre os opmærksom herpå ved rettidig henvendelse til info@bibovand.dk

8.5.            I købers henvendelse skal køber gøre os tydeligt opmærksom på, at køber ønsker at udnytte sin fortrydelsesret, samt om køber ønsker at returnere hele eller dele af sit køb.

8.6.           Såfremt køber ønsker at gøre brug af sin fortrydelsesret, skal leverancen for købers regning og risiko uden unødig forsinkelse og senest 28 dage efter, at køber har meddelt os, at køber ønsker at returnere varen, returneres til Jernholmen 39, 2650 Hvidovre.

9.               Undersøgelsespligt og reklamationsret

9.1.           Køber skal straks efter modtagelsen af en leverance foretage fornødne undersøgelser til konstatering af eventuelle mangler. Fejl ved en leverance som følge af naturligt slid, overlast, mangelfuld betjening, mangelfuld vedligeholdelse, hændeligt uheld eller andre forhold, for hvilke køber bærer ansvaret eller risikoen, udgør ikke en mangel.

9.2.           I handelskøb skal eventuelle reklamationer skal være skriftlige og være modtaget af os inden fem dage fra modtagelse af en hel eller delvis leverance. Eventuelle reklamationer skal sendes til info@bibovand.dk

9.3.           I forbrugerkøb skal eventuelle reklamationer skal være skriftlige og være modtaget af os inden for rimelig tid, efter at køberen har opdaget manglen, dog inden to år efter levering har fundet sted. Eventuelle reklamationer skal sendes til info@bibovand.dk . Hvis ikke vi bliver enige om en tilfredsstillende løsning på baggrund af den fremsendte reklamation, kan køber indsende en klage til Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg eller via https://kpo.naevneneshus.dk. Hvis køber er bosiddende i et andet land end Danmark, kan køber indsende en klage til Europa-Kommissionens klageportal på følgende link: http://ec.europa.eu/odr.

9.4.           Såfremt køber ikke påberåber sig en mangel indenfor de angivne frister, mister køber sin ret til at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende samt fremsætte krav i anledning af manglen.

9.5.           Såfremt der kan påvises mangler ved leverede varer, påtager vi os efter eget valg enten at ombytte den mangelfulde vare eller at afhjælpe manglen inden rimelig tid eller at kreditere køber varens pris eller at yde køber afslag i prisen.

9.6.           Såfremt vi tilbyder ombytning af varen eller afhjælpning af manglen, er køber ikke berettiget til at hæve købet eller at kræve erstatning som følge af manglen. Vi er uden ansvar for enhver forsinkelse som følge af ombytning eller afhjælpning.

9.7.           Køber kan hæve købet, hvis manglen ikke er afhjulpet inden rimelig tid efter købers reklamation, idet køber dog inden ophævelsen skriftligt skal give os en sidste frist for opfyldelse. Ophævede leverancer skal uden unødig forsinkelse og senest 28 dage efter, at køber har meddelt os, at køber ønsker at hæve købet, returneres til Jernholmen 39, 2650 Hvidovre. Købesummen for ophævede leverancer tilbagebetales til køber inden 21 dage fra leverancens ankomst til Jernholmen 39, 2650 Hvidovre.

9.8.           Hvad der i nærværende salgs- og leveringsbetingelser er bestemt om mangler finder tilsvarende anvendelse, såfremt den leverede mængde er væsentligt mindre end den bestilte mængde.

10.            Ansvar

10.1.         Vores ansvar er begrænset til direkte tab. Vi har intet ansvar for drifts- eller avancetab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab. Derudover er vores ansvar begrænset til den mangelfulde leverances værdi.

10.2.         Vi kan ikke stilles til ansvar for skader på kundens ejendele, herunder ved eventuelle lækager.

10.3.         Såfremt kunden tillades og selv vil forestå installation af BIBO-maskinen, har kunden det fulde ansvar herfor.

11.            Indhold på hjemmesiden

11.1.         OPLYSNINGER PÅ DENNE HJEMMESIDE LEVERES, SOM "DE ER". EDEN SPRINGS VIL I INTET TILFÆLDE VÆRE ERSTATNINGSANSVARLIG OVER FOR NOGEN PART ELLER FOR EVENTUEL DIREKTE, INDIREKTE, SÆRLIG ELLER ANDEN FØLGESKADE PGA. BRUG AF DENNE HJEMMESIDE ELLER NOGEN ANDEN HJEMMESIDE, DER ER FORBUNDET MED HYPERLINKS, INKLUSIV UDEN BEGRÆNSNING INDTÆGTSTAB, DRIFTSFORSTYRRELSER, TAB AF PROGRAMMER ELLER ANDRE DATA PA DIT INFORMATIONSSYSTEM ELLER PÅ ANDEN VIS, SELV IKKE HVIS VI ER BLEVET GJORT UDTRYKKELIGT OPMÆRKSOM PÅ RISIKOEN FOR EN SÅDAN SKADE.

11.2.         Eden Springs yder ingen som helst garantier og/eller tilsagn for eventuelle andre hjemmesider, du måtte få adgang til gennem denne hjemmeside. Sådanne garantier ydes kun som en service, og det betyder ikke, at Eden Springs påtager sig noget ansvar for indholdet eller brugen af sådanne hjemmesider. Det er desuden dit ansvar at tage forholdsregler og sikre dig, at det, du vælger at bruge, er fri for sådanne elementer som virus, orm, trojanske heste og andre destruktive elementer.

11.3.         Oplysninger på denne hjemmeside kan indeholde tekniske unøjagtigheder og trykfejl

11.4.         Oplysninger på denne hjemmeside kan ændres på et hvilket som helst tidspunkt uden forudgående varsel.

11.5.         Oplysninger, der offentliggøres på hjemmesiden, kan indeholde referencer eller krydsreferencer til produkter, serviceydelser osv. fra Eden Springs, der ikke er annonceret til salg eller er tilgængelige i dit land. Nøjagtigheden af sådanne oplysninger kan ikke garanteres, især fordi disse oplysninger er underkastet ændringer, særlige krav og tilgængelighed, og sådanne referencer betyder ikke, at Eden Springs har til hensigt at annoncere sådanne produkter, tjenesteydelser osv. til salg i dit land. Kontakt din lokale forhandler for fuldstændige oplysninger om produkter, tjenesteydelser osv., som kan være tilgængelige for dig, og som kan bestilles.

12.            Force Majeure

12.1.         Ingen af parterne er berettiget til erstatning i tilfælde af manglende opfyldelse, såfremt dette skyldes force majeure.

12.2.         I tilfælde af force majeure er vi berettiget til at annullere hele eller en del af ordren.

12.3.         Såfremt mangelfri eller rettidig levering hindres midlertidigt i tilfælde af force majeure, udskydes leveringen i et tidsrum svarende til hindringens varighed med tillæg af en efter omstændighederne rimelig periode til normalisering af forholdene. Levering til den således udskudte leveringstid anses i enhver henseende for rettidig.

13.            Ejendomsforbehold

13.1.         Vi forbeholder os ejendomsretten til enhver leverance indtil fuld betaling med tillæg af eventuelle renter og leveringsomkostninger er sket.

14.            Immaterielle rettigheder

14.1.         Vores produkter er ophavsretligt beskyttet (c) 2005 Eden Springs (eller dets datterselskaber, hvor dette er angivet, og/eller dets licenstagere). Alle rettigheder forbeholdes. Information på hjemmesiden, inkl. men ikke begrænset til tekst, billeder og lyd, må ikke gengives, overføres eller gemmes uden forudgående skriftlig tilladelse fra Eden Springs, bortset fra til rent private formål, eller hvor andet er angivet. Ændringer i indholdet af hjemmesiden er udtrykkeligt forbudt.

14.2.         Nogle dele af hjemmesiden indeholder billeder, der er underlagt billedleverandørernes ophavsret.

14.3.         Medmindre andet er angivet på hjemmesiden, er de viste varemærker, virksomhedslogoer og –emblemer, som f.eks. symbolet nedenfor, underlagt Eden Springs' varemærkerettigheder.

15.            Privatliv

15.1.         Vi indsamler og behandler de eventuelle personoplysninger om køber, som køber giver os i forbindelse med bestillinger af vores produkter med det formål at gennemføre det køb, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med. De data, vi anvender, er købers navn, adresse, kontaktoplysninger, kontooplysninger. Grundlaget for vores behandling af købers oplysninger er, at behandlingen er nødvendig af hensyn til opfyldelse af kontrakt, jf. databeskyttelsesloven § 6, stk. 1, jf. forordning 679/2016, art. 6, stk. 1, litra b. Såfremt køber giver et frivilligt, specifikt, informeret og utvetydigt samtykke hertil, jf. forordning 679/2016, art. 4, stk. 11, vil vi tillige indsamle og behandle købers navn og kontaktoplysninger til udsendelse af nyhedsbreve eller lignende markedsføringsmæssige aktiviteter, jf. markedsføringslovens § 10. Grundlaget for vores behandling af købers oplysninger er købers samtykke, jf. databeskyttelsesloven § 6, stk. 1, jf. forordning 679/2016, art. 6, stk. 1, litra a.

15.2.         Vi er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om køber. Køber finder vores kontaktoplysninger nedenfor:

EDEN SPRINGS (DENMARK) AS

Registreret i handelskammerets handelsregister under nummer 818 529 28.

Jernholmen 39, 3650 Hvidovre (Danmark)

82 30 40 41

E-mail: info@bibovand.dk

15.3.         Vi har ikke udpeget en DPO. Henvendelser vedrørende dine rettigheder kan rettes til GDPR.Inquiries@edensprings.com.

15.4.         Vi deler og giver tredjeparter adgang til købers personlige data, når det er nødvendigt for at nå et af de mål, der er beskrevet nedenfor og i overensstemmelse med gældende lovgivning. Købers data kan videregives til andre selskaber i Eden-koncernen og til databehandlere i og uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS). I nogle tilfælde giver lovene i landende uden for EØS ikke den samme grad af beskyttelse af dine personlige data, som dem i EØS. Beslutningen om at overføre købers personlige data ud af EØS tages på baggrund af tilstrækkelighedsbeslutninger eller standardkontraktbestemmelser vedtaget af Europa-kommissionen. En liste over vores databehandlere kan rekvireres hos os ved henvendelse til ovennævnte kontaktperson.

15.5.         Som registreret har køber ret til at anmode om indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig, ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, ret til at anmode om berigtigelse eller sletning af personoplysninger samt ret til dataportabilitet. Udøvelsen af dine rettigheder kan dog være begrænset, herunder af hensyn til afgørende private interesser, hvis disse vurderes at overstige hensynet til dig.

15.6.         I det omfang køber har afgivet dit samtykke til behandlingen af dine personoplysninger, har køber til enhver tid ret til at trække dette tilbage.

15.7.         Køber kan læse mere om sine rettigheder her: https://www.datatilsynet.dk/media/6565/registreredes-rettigheder.pdf.

15.8.         Er køber uenig eller utilfreds med den måde, hvorpå vi behandler købers personoplysninger, kan køber klage til Datatilsynet, som er den myndighed i Danmark, der fører tilsyn med databeskyttelse:

Datatilsynet

Borgergade 28, 5.

1300 København K

Telefon: +45 33 19 32 00

E-mail: dt@datatilsynet.dk

16.            Øvrige forhold

16.1.         Levering af en BIBO-maskine ledsages af en brugs- og vedligeholdelsesvejledning, som køber opfordres til at følge med henblik på at sikre højest mulige kvalitet og længst mulige levetid på BIBO-maskinen. Af brugs- og vedligeholdelsesvejledning fremgår en udførlig beskrivelse af, hvordan BIBO-maskinen skal bruges, og hvordan den skal vedligeholdes. Vi fraskriver os ethvert ansvar for kvaliteten af og levetiden på BIBO-maskinen, hvis beskrivelserne i brugs- og vedligeholdelsesvejledning ikke følges.

16.2.         Såfremt beskrivelserne i brugs- og vedligeholdelsesguiden følges, giver vi køber to år garanti på den leverede BIBO-maskine.

17.            Lovvalg og værneting

17.1.         Enhver uenighed eller tvist mellem parterne om forståelsen og rækkevidden af aftalen og disse salgs- og leveringsbetingelser afgøres efter dansk ret og ved Retten i Københavns Byret.

17.2.         Ovenstående værnetingsaftale gælder ikke i tilfælde af forbrugerkøb, da forudgående aftale om værneting ikke bindende for forbrugeren.

18.            Gyldighed og ændringer

18.1.         Denne udgave af salgs- og leveringsbetingelserne annullerer alle tidligere udgaver af vores salgs- og leveringsbetingelser.

18.2.         Vi forbeholder sig retten til at ændre i nærværende salgs- og leveringsbetingelser i det omfang det er nødvendigt.

 

19.           Fortrolighedspolitik
 www.bibovand.dk/fortrolighedspolitik

/Senest opdateret den 8 august 2023

Download dokumentet i PDF her